logo
Akty Prawne » Akty organu uchwa艂odawczego
uchwa艂y rok 2009

Uchwa艂a Nr XX/166/09
w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Gminy Orla na lata 2006 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/167/09
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii w Gminie Orla na lata 2009 - 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/168/09
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie w gminie Orla na lata 2009 - 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/169/09
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Orla na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/170/09
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci gminy Orla z przeznaczeniem pod ,,Farm臋 Wiatrow膮 Orla"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/171/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 125, po艂o偶onej we wsi Szczyty Dzi臋cio艂owo gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/172/09
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/173/09
w sprawie upowa偶nienia W贸jta Gminy do zaci膮gni臋cia zobowi膮zania wekslowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/174/09
w sprawie wyra偶enia zgody na wprowadzenie j臋zyka bia艂oruskiej mniejszo艣ci narodowej jako j臋zyka pomocniczego przed organami gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/175/09
w sprawie przyst膮pienia gminy Orla do realizacji projektu ,,Rozw贸j i upowszechnienie aktywnej integracji przez o艣rodki pomocy spo艂ecznej" w ramach Poddzia艂ania 7.1.1 w ramach PriorytetuVII Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki w latach 2007 - 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/176/09
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gmin臋 Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/177/09
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/178/09
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren贸w przemys艂owo-sk艂adowych i zabudowy us艂ugowo-produkcyjnej na gruntach wsi Koszki i Topczyka艂y w gminie Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/179/09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotycz膮cego remontu drogi powiatowej Nr 1678 B na odcinku Orla-Mik艂asze
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/180/09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotycz膮cego remontu drogi powiatowej Nr 1670 B na odcinku Orla-Krywiatycze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/181/09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotycz膮cego remontu drogi powiatowej Nr 1654 B - ulicy Bielskiej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/182/09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotycz膮cego przebudowy drogi powiatowej Nr 1680B na odcinku Spiczki - Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/183/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na przebudow臋 drogi powiatowej Nr 1685B Dydule-Kruh艂e"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/184/09
w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jtowi Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/185/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/186/09
w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Orla z tytu艂u wykonania bud偶etu gminy za 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/187/09
w sprawie ustalenia op艂at za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/188/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotycz膮cego przebudowy drogi powiatowej Nr 1680B na odcinku Spiczki - Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/189/09
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 362/1, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Reduty gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/190/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowo艣ci Krywiatycze"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/191/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/192/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyst膮pienia do zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Orla
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/193/09
w sprawie wyra偶enie opinii w sprawie zmiany nazw miejscowo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/194/09
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie funduszu so艂eckiego w 2010 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/195/09
w sprawie udzielania przedsi臋biorcom pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy zwi膮zanych z now膮 inwestycj膮, w formie zwolnienia od podatku od nieruchomo艣ci na lata 2009-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/196/09
w sprawie okre艣lenia trybu i szczeg贸艂owych warunk贸w zwolnienia od podatku rolnego u偶ytk贸w rolnych, na kt贸rych zaprzestano produkcji rolnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/197/09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/198/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 97/4, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Dydule gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/199/09
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 388/2, po艂o偶onej we wsi Malinniki gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/200/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci gminy Orla z przeznaczeniem pod
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/201/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/202/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie udzia艂u w zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 488/2, po艂o偶onej we wsi Moskiewce gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/203/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Orla na lata 2009 - 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/204/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/205/09
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 388/1, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Malinniki gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/206/09
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia intencji przyst膮pienia gminy Orla do Programu Wieloletniego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/207/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/208/09
w sprawie wyst膮pienia z wnioskiem o zmian臋 nazwy miejscowo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/209/09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie projektu dotycz膮cego remontu drogi powiatowej Nr 1654B - ulicy Bielskiej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/210/09
w sprawie wyra偶enia intencji przyst膮pienia gminy Orla do realizacji projektu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/211/09
w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowo艣ci w j臋zyku bia艂oruskiej mniejszo艣ci narodowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/212/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/213/09
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/214/09
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/215/09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1670B - ulicy Wyzwolenia w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/216/09
w sprawie wyst膮pienia z wnioskiem o wpisanie gminy Orla do Rejestru gmin, na kt贸rych obszarze u偶ywane s膮 nazwy w j臋zyku mniejszo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/217/09
w sprawie upowa偶nienia W贸jta Gminy do zaci膮gni臋cia zobowi膮zania wekslowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/218/09
w sprawie bud偶etu gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/219/09
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Orla na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/220/09
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/221/09
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy gminy Orla w roku 2010 z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/222/09
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 388/1, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Malinniki gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/223/09
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie bezprzetargowym lokalu po艂o偶onego na parterze i w piwnicy budynku Urz臋du Gminy Orla przy ul. Mickiewicza 5
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/224/09
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie bezprzetargowym lokalu po艂o偶onego na parterze budynku Urz臋du Gminy w Orli przy ul. Mickiewicza 5
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/225/09
w sprawie okre艣lenia zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci oraz ich wydzier偶awiania lub wynajmowania na czas oznaczony d艂u偶szy ni偶 trzy lata lub na czas nieoznaczony
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/226/09
uchylaj膮ca uchwa艂臋 zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotycz膮cego przebudowy drogi powiatowej Nr 1680B na odcinku Spiczki - Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/227/09
w sprawie odmowy uchylenia uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren贸w przemys艂owo-sk艂adowych i zabudowy us艂ugowo-produkcyjnej na gruntach wsi Koszki i Topczyka艂y w gminie Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/228/09
w sprawie upowa偶nienia W贸jta Gminy do zaci膮gni臋cia zobowi膮zania wekslowego
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701655