logo
Akty Prawne » Akty organu uchwa艂odawczego
uchwa艂y rok 2010

Uchwa艂a Nr XXVIII/229/10
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Orla na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/230/10
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/231/10
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/232/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie koszt贸w sporz膮dzenia dokumentacji geodezyjnej - podzia艂u dzia艂ki oznaczonej nr 344, po艂o偶onej we wsi Gregorowce gm. Orla przy drodze powiatowej Nr 1687B (M
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/233/10
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na terenie Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/234/10
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w drodze bezprzetargowej lokalu u偶ytkowego o powierzchni 60,50 m
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/235/10
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w drodze bezprzetargowej lokalu u偶ytkowego o powierzchni 31 m
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/236/10
w sprawie zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/237/10
w sprawie zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/238/10
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowo艣ci Malinniki"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/239/10
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/240/10
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie funduszu so艂eckiego w 2011 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/241/10
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren贸w przemys艂owo-sk艂adowych i zabudowy us艂ugowo-produkcyjnej na gruntach wsi Koszki i Topczyka艂y w gminie Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/242/10
w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Orla z tytu艂u wykonania bud偶etu gminy za 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/243/10
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/244/10
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/245/10
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/246/10
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowo艣ci Orla"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/247/10
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gmin臋 Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/248/10
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od op艂at rocznych z tytu艂u oddania w trwa艂y zarz膮d zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej numerem geodezyjnym 391/9, po艂o偶onej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/249/10
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci gminy Orla z przeznaczeniem pod "Farm臋 Wiatrow膮 Orla"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/250/10
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/251/10
w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu gminy Orla za pierwsze p贸艂rocze oraz okre艣lenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorz膮dowych instytucji kultury za pierwsze p贸艂rocze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/252/10
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad i trybu umorzenia, odraczania i rozk艂adania na raty wierzytelno艣ci Gminy Orla oraz gminnych jednostek organizacyjnych, z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych maj膮cych charakter cywilnoprawny, warunk贸w dopuszczalno艣ci pomo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/253/10
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 125, po艂o偶onej we wsi Szczyty Dzi臋cio艂owo gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/254/10
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bie wsi Koszki i Topczyka艂y gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/255/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/256/10
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/257/10
w sprawie rozpatrzenia skargi na W贸jta Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/258/10
w sprawie rozpatrzenia skargi na W贸jta Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/259/10
w sprawie rozpatrzenia skargi na W贸jta Gminy Orla
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XXXII/260/10
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 r.
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XXXII/261/10
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Gminy Orla
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XXXII/262/10
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XXXII/263/10
w sprawie okre艣lenia warunk贸w odp艂atno艣ci za pomoc przyznan膮 osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania"
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XXXII/264/10
w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂ko
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XXXII/265/10
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gmin臋 Orla
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XXXII/266/10
w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Orla na lata 2009
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XXXII/267/10
w sprawie Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Orla na lata 2009
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XXXIII/268/10
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XXXIII/269/10
w sprawie okre艣lenia jednostek bud偶etowych Gminy Orla gromadz膮cych dochody na wydzielonym rachunku bankowym, 藕r贸de艂 tych dochod贸w i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporz膮dzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XXXIII/270/10
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Gminy Orla
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XXXIII/271/10
a) w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z radami dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolont
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XXXIII/272/10
w sprawie okre艣lenia trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w zespo艂u interdyscyplinarnego oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XXXIII/273/10
w sprawie przyj臋cia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin膮 w gminie Orla na lata 2010-2016
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XXXIII/274/10
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci zabudowanej kontenerem telekomunikacyjnym, oznaczonej nr geodezyjnym 388/1, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Malinniki gm. Orla
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XXXIII/275/10
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Orla na lata 2009
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701599