logo
Akty Prawne » Akty organu uchwa艂odawczego
uchwa艂y rok 2011

uchwa艂a Nr IV/13/11
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Orla na 2011 r.
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr IV/14/11
w sprawie powo艂ania Komisji Inwentaryzacyjnej
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr IV/15/11
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie bezprzetargowym lokalu u偶ytkowego znajduj膮cego si臋 w budynku administracyjnym Urz臋du Gminy Orla oraz cz臋艣ci nieruchomo艣ci oznaczonej numerem geodezyjnym 272/1
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr IV/16/11
w sprawie ustalenia op艂at za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr IV/17/11
w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowo艣ci Gredele-Kolonia w j臋zyku bia艂oruskiej mniejszo艣ci narodowej
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr IV/18/11
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Orli
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr V/19/11
w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Gminy Orla na lata 2006-2016
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr V/20/11
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie funduszu so艂eckiego w 2012 roku
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr V/21/11
w sprawie zarz膮dzenia poboru w drodze inkasa podatk贸w: rolnego, le艣nego, od nieruchomo艣ci i 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego od os贸b fizycznych oraz okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr V/22/11
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/23/11
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/24/11
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/25/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/26/11
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/27/11
w sprawie okre艣lenia wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transpor
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/28/11
w sprawie przyj臋cia Regulaminu dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie Gminy Orla, ze 艣rodk贸w bud偶etu gminy w formie dotacji celowej dla podmiot贸w niezaliczanych do sektora finans贸w publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/29/11
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/30/11
w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Orla z tytu艂u wykonania bud偶etu gminy za 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/31/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Bielsku Podlaskim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/32/11
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/33/11
w sprawie okre艣lenia wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci na terenie gminy Orla w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz臋tami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz膮t ora
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/34/11
w sprawie wyra偶enia intencji przyst膮pienia gminy Orla do projektu Wdra偶anie elektronicznych us艂ug dla ludno艣ci wojew贸dztwa podlaskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/35/11
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/36/11
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/37/11
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Orla na lata 2009 - 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/38/11
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/39/11
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂aty za wpis do rejestru 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/40/11
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bie wsi Koszki i Topczyka艂y gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/41/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/42/11
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/43/11
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/44/11
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/45/11
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/46/11
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Orla na lata 2009 - 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/47/11
w sprawie rozpatrzenia skargi na W贸jta Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/48/11
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/49/11
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren贸w przemys艂owo-sk艂adowych i zabudowy us艂ugowo-produkcyjnej na gruntach wsi Topczyka艂y w gminie Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/50/11
w sprawie ustalenia stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/51/11
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/52/11
w sprawie bud偶etu gminy na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/53/11
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Orla na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/54/11
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka艅cami Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂膮 Nr IX/55/11
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/56/11
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/57/11
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701737