logo
Akty Prawne » Akty organu uchwa艂odawczego
uchwa艂y rok 2012

Uchwa艂a Nr X/58/12
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/59/12
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/60/12
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/61/12
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie funduszu so艂eckiego w 2013 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/62/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim
na dofinansowanie zadania pod nazw膮 "Regulacja stanu prawnego grunt贸w zaj臋tych pod budow臋 drogi powiatowej Dydule-Kruh艂e"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/63/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮 "Remont drogi powiatowej Nr 1603B i 1654B ulicy Mickiewicza i Kleszczelowskiej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/64/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮 "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1686B W贸lka Wygonowska-Pawlinowo"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/65/12
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w formie darowizny niezabudowanej nieruchomo艣ci, oznaczonej nr geodezyjnym 272/7, po艂o偶onej w Orli na rzecz Powiatu Bielskiego w Bielsku Podlaskim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/66/12 w sprawie przyst膮pienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci gminy Orla z przeznaczeniem pod "Farm臋 Wiatrow膮 Orla"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/67/12
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 235/3, po艂o偶onej w obr臋bie wsi W贸lka Wygonowska gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/68/12
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/69/12
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 9, po艂o偶onego w budynku wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 15 w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/70/12
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Orla na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/71/12
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii w Gminie Orla na lata 2012-2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/72/12
w sprawie trybu powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacji i trybu dzia艂ania Gminnej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/73/12
w sprawie okre艣lenia trybu i szczeg贸艂owych kryteri贸w oceny wniosk贸w o realizacj臋 zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/74/12
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowo艣ci w j臋zyku bia艂oruskiej mniejszo艣ci narodowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/75/12
w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Orla w 2012 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/76/12
w sprawie rozpatrzenia skargi na W贸jta Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/77/12
w sprawie ustalenia wysoko艣ci diet przys艂uguj膮cych so艂tysom za udzia艂 w sesjach Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/78/12
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/79/12
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/80/12
w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Orla z tytu艂u wykonania bud偶etu gminy za 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/81/12
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/82/12
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/83/12
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 80/87, zabudowanej zbiorcz膮 oczyszczalni膮 艣ciek贸w sanitarnych, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Dydule
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/84/12
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/85/12
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zarz膮dzenia poboru w drodze inkasa podatk贸w: rolnego, le艣nego, od nieruchomo艣ci i 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego od os贸b fizycznych oraz okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/86/12
w sprawie upowa偶nienia W贸jta Gminy do zaci膮gni臋cia zobowi膮zania wekslowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/87/12
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gmin臋 Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/88/12
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia pomi臋dzy Gmin膮 Orla, a Miastem Bielsk Podlaski w sprawie przekazania prowadzenia zadania z zakresu o艣wiaty polegaj膮cego na obj臋ciu wychowaniem i nauczaniem dzieci niepe艂nosprawnych, b臋d膮cych mieszka艅cami
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/89/12
w sprawie rozpatrzenia skargi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/90/12
w sprawie zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/91/12
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/92/12
w sprawie podzia艂u Gminy Orla na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich granic i numer贸w oraz liczby radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu wyborczym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/93/12
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/94/12
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/95/12
zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/96/12
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie bezprzetargowym lokalu u偶ytkowego o powierzchni 101 m
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/97/12
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem mieszkalno-u偶ytkowym oznaczonej nr geodezyjnym 272/10, po艂o偶onej w Orli przy ulicy Mickiewicza
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/98/12
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie bezprzetargowym lokalu u偶ytkowego o powierzchni 60,50 m
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/99/12
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie bezprzetargowym lokalu u偶ytkowego o powierzchni 54,24 m
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/100/12
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/101/12
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/102/12
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/103/12
w sprawie podzia艂u Gminy Orla na sta艂e obwody g艂osowania, ustalenia ich numer贸w, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/104/12
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/105/12
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/106/12
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2013-2016 wraz z prognoz膮 kwoty d艂ugu i sp艂at zobowi膮za艅 na lata 2013 - 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/107/12
w sprawie bud偶etu gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/108/12
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Orla na 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/109/12
w sprawie ustalenia diety radnym Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/110/12
w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jtowi Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/111/12
w sprawie ustalenia wysoko艣ci diet przys艂uguj膮cych so艂tysom za udzia艂 w sesjach Rady Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/112/12
w sprawie wyboru metody ustalania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci tej op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/113/12
w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/114/12
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/115/12
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/116/12
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/117/12
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie umowy dzier偶awy lokalu u偶ytkowego o powierzchni 31 m2 po艂o偶onego w budynku remizy stra偶ackiej we wsi Gredele gm. Orla
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701749