logo
Akty Prawne » Akty organu uchwa艂odawczego
uchwa艂y rok 2013

Uchwa艂a Nr XVI/118/13
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Orla na 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/119/13
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Orla na lata 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/120/13
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/121/13
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/122/13
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/123/13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/124/13
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 80/87, zabudowanej zbiorcz膮 oczyszczalni膮 艣ciek贸w sanitarnych, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Dydule
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/125/13
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/126/13
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/127/13
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie funduszu so艂eckiego w 2014 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/128/13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/129/13
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek op艂at za umieszczenie urz膮dze艅 infrastruktury technicznej i obiekt贸w budowlanych w pasie drogowym dr贸g wewn臋trznych b臋d膮cych w zasobie Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/130/13
w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Orla w 2013 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/131/13
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/132/13
w sprawie og艂oszenia tekstu jednolitego uchwa艂y w sprawie zaliczenia dr贸g do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/133/13
w sprawie og艂oszenia tekstu jednolitego uchwa艂y w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka艅cami Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/134/13
w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu uchwa艂y w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez gmin臋 Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/135/13
w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu uchwa艂y w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/136/13
w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Gminy Orla na lata 2006-2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/137/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/138/13
w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Orla z tytu艂u wykonania bud偶etu gminy za 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/139/13
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/140/13
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren贸w przemys艂owo-sk艂adowych i zabudowy us艂ugowo-produkcyjnej na gruntach wsi Topczyka艂y w gminie Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/141/13
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci gminy Orla z przeznaczeniem pod
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/142/13
w sprawie powo艂ania Komisji Inwentaryzacyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/143/13
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Orla na lata 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/144/13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/145/13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/146/13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/147/13
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/148/13
w sprawie przyj臋cia zmiany statutu Zwi膮zku Gmin Regionu Puszczy Bia艂owieskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/149/13
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/150/13
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/151/13
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 98/1, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Gregorowce gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/152/13
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 471, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Spiczki gm. Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/153/13
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/154/13
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/155/13
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/156/13
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/157/13
w sprawie zarz膮dzenia poboru op艂aty za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasent贸w i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/158/13 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1678B na odcinku: od skrzy偶owania z drog膮 Koszele-Paszkowszczyzna do ko艅ca wsi Szernie"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/159/13 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw膮 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1687B - ulicy we wsi Gregorowce"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/160/13
w sprawie przyj臋cia "Planu rozwoju sieci dr贸g gminnych na terenie gminy Orla na lata 2014-2018"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/161/13
w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Orla na lata 2014-2018"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/162/13
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/163/13
w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/164/13
w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu uchwa艂y w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/165/13
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/166/13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla
na lata 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/167/13
w sprawie bud偶etu gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/168/13 w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy gminy Orla
w 2014 r. z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/169/13
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Orla na 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/170/13
w sprawie zaliczenia dr贸g wewn臋trznych do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701782