logo
Akty Prawne » Akty organu uchwa艂odawczego
uchwa艂y rok 2016

Uchwa艂a Nr XI/70/16
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Gminy Orla na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/71/16
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/72/16
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie bezprzetargowym lokalu u偶ytkowego znajduj膮cego si臋 w budynku administracyjnym Urz臋du Gminy Orla oraz cz臋艣膰 nieruchomo艣ci oznaczonej numerem geodezyjnym 272/1
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/73/16
w sprawie zaliczenia dr贸g wewn臋trznych do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/74/16
w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Orla w 2016 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/75/16
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/76/16
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Orli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/77/16
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2016 - 2019 wraz z prognoz膮 kwoty d艂ugu i sp艂at zobowi膮za艅 na lata 2016 - 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/78/16
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/79/16
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/80/16
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie funduszu so艂eckiego w 2017 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/81/16
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub rob贸t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/82/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na W贸jta Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/83/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/84/16
w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Orla z tytu艂u wykonania bud偶etu gminy za 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/85/16
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/86/16
w sprawie zarz膮dzenia poboru op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasent贸w i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/87/16
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudow臋 ulicy w miejscowo艣ci Krywiatycze"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/88/16
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudow臋 ulicy w miejscowo艣ci Paszkowszczyzna"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/89/16
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudow臋 drogi powiatowej Nr 1681B Orla-Koszele"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/90/16
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazw膮 "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1654B Parcewo-Orla"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/91/16
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci oznaczonej nr geodezyjnym 393, po艂o偶onej w obr臋bie wsi Malinniki zabudowanej murowanym budynkiem u偶ytkowym po by艂ym sklepie spo偶ywczym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/92/16
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/93/16
w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu uchwa艂y w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/94/16
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/95/16
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieni臋偶nego za udzia艂 cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych Gminy Orla w dzia艂aniach ratowniczych i szkoleniach po偶arniczych organizowanych przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Po偶arn膮 lub Gmin臋 Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/96/16
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/97/16
w sprawie ustalenia dop艂at do cen taryfowych za zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/98/16
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudow臋 drogi powiatowej Nr 1681B Orla - Koszele"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/99/16
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudow臋 ulicy w miejscowo艣ci Paszkowszczyzna"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/100/16
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudow臋 ulicy w miejscowo艣ci Krywiatycze"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/101/16
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/102/16
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie opracowania dokumentacji geodezyjnej i projektowo - kosztorysowej na "Przebudow臋 ulicy w miejscowo艣ci Paszkowszczyzna"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/103/16
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/104/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w Bielsku Podlaski
na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudow臋 ulicy w miejscowo艣ci Krywiatycze"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/105/16
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/106/16
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017 rok na obszarze Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/107/16
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/108/16
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wprowadzenia op艂aty prolongacyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/109/16
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie bezprzetargowym lokalu po艂o偶onego na parterze budynku Urz臋du Gminy w Orli przy ul. Mickiewicza 5
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/110/16
w sprawie przyj臋cia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Orla w 2017 r. z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/111/16
w sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Orla na lata 2016-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/112/16
w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2016 r
Wi臋cej »
uchwa艂a Nr XVII/113/16
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orla na lata 2017
Wi臋cej »
Uchwala Nr XVII/114/16
w sprawie bud偶etu gminy na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/115/16
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Orla na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/116/16
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Os艂onowego w Zakresie Zmniejszenia Wydatk贸w Poniesionych na Leki przez Mieszka艅c贸w Gminy Orla
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/117/16
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Orla na lata 2017 - 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/118/16
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Orla na lata 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/119/16
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4701748